تبلیغات
welcome to my blog - مطالب خرداد 1385
 لغات زبان تخصصی ... عمومی ,

ادامه صفحه ۷.

CLASSIFICATION                                                      
عمل‌ دسته‌ بندی‌، طبقه‌بندی‌، رده‌ بندی‌
___________
BY                                                                            
بدست‌، به‌ توسط، با، بوسیله‌، از، بواسطه‌، پهلوی‌، نزدیك‌، كنار،
از نزدیك‌، از پهلوی‌، از كنار، در كنار، از پهلو، محل‌ سكنی،
فرعی، درجه‌ دوم‌
___________
NATURE                                                                  
طبیعت‌، ذات‌، گوهر، ماهیت‌، خوی‌، افرینش‌، گونه‌، نوع‌،
خاصیت‌، سرشت‌، خمیره‌
___________
TRANSACTIONS                                                      
معاملات‌ ، تراكنش‌ ، معامله‌
___________
INTERACTION                                                          
اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌
[كامپیوتر]
فعل‌ و انفعال‌
___________
common                                                                   
عمومی ، مشترك‌
___________
transaction                                                                
تركنش‌، معامله‌، سودا، انجام‌
[كامپیوتر]
معامله‌
___________
participant                                                                 
شركت‌ كننده‌، شریك‌، انباز، سهیم‌، همراه‌
___________
following                                                                   
تعقیب‌، پیروی‌، زیرین‌، ذیل‌، شرح‌ ذیل‌
___________
type                                                                          
سنخ‌، نوع‌، قسم‌، رقم‌، گونه‌، الگو، قبیل‌، حروف‌ چاپی، حروف‌
چاپ‌، كلیشه‌، باسمه‌، ماشین‌تحریر، ماشین‌ كردن‌، طبقه‌ بندی‌
كردن‌، با ماشین‌ تحریر نوشتن‌، نوع‌ خون‌، نوع‌ خون‌ را معلوم‌
كردن‌
___________
commonly                                                                 
بطور عادی‌
___________
commerce                                                                
تجارت‌، بازرگانی، معاشرت‌، تجارت‌ كردن‌
___________
organization                                                              
سازمان‌، تشكیلات‌، سازماندهی
___________
For example                                                             
مثلا `، برای‌ نمونه‌
___________
several                                                                     
چند، چندین‌، برخی از، جدا، مختلف‌، متعدد
___________
Mark                                                                         
ارزه‌، نمره‌، نشانه‌، نشان‌، علامت‌، داغ‌، هدف‌، پایه‌، نقطه‌،
درجه‌، مرز، حد، علامت‌ گذاشتن‌، توجه‌ كردن‌
___________
spence                                                                     
 ابدار خانه‌، اتاق‌ ناهارخوری‌
___________
involve                                                                      
گرفتار كردن‌، گیر انداختن‌، وارد كردن‌، گرفتارشدن‌، در گیر كردن‌
یا شدن‌
___________
with                                                                           
با، بوسیله‌، مخالف‌، به‌ عوض‌، در ازا، برخلاف‌، به‌ طرف‌، در
جهت‌
___________
its                                                                             
مال‌ او، مال‌ ان‌
___________
supplier                                                                    
تهیه‌ كننده‌، رساننده‌، كارپرداز، متصدی‌ ملزومات‌
___________
Today                                                                      
امروز
___________
over                                                                          
بالای‌، روی‌، بالای‌ سر، بر فراز، ان‌ طرف‌، در سرتاسر، در بالا،
به‌ سوی‌ دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن‌،
پایان‌ یافتن‌، به‌ انتها رسیدن‌، پیشوندی‌ به‌ معنی زیاد و زیاده‌ و
بیش‌
___________
percent                                                                     
به‌ قرار در صد، از قرار صدی‌، درصد
___________
volume                                                                     
(رادیو و غیره‌ )درجه‌ صدا، جلد، دفتر، حجم‌، توده‌، كتاب‌، بر حجم‌
افزودن‌، بزرگ‌ شدن‌( حجم‌)، به‌ صورت‌ مجلد در اوردن‌
[كامپیوتر]
حجم‌ ، جلد ، برچسب‌
___________
Consumer                                                                 
مصرف‌ كننده‌
___________
include                                                                      
در برداشتن‌، شامل‌ بودن‌، متضمن‌ بودن‌، قرار دادن‌، شمردن‌، به‌
حساب‌ اوردن‌
___________
retail                                                                         
خرده‌ فروشی، جزئی، خرد، جز، خرده‌ فروشی كردن‌
___________
product                                                                     
فراورده‌، محصول‌، حاصل‌، حاصلضرب‌، بسط دادن‌، ایجاد كردن‌
[كامپیوتر]
حاصلضرب‌
___________
services                                                                    
[معماری‌]
تاسیسات‌
___________
from                                                                          
از، بواسطه‌، درنتیجه‌، از روی‌، مطابق‌، از پیش‌
___________
individual                                                                  
شخص‌، فرد، تك‌، منحصر به‌ فرد، متعلق‌ به‌ فرد
___________
shopper                                                                    
خریدار، مغازه‌ رو، كاسب‌ خرده‌ فروش‌
___________
typical                                                                       
نوعی
[معماری‌]
نمونه‌ نوعی ، سرمشق‌ بارز
___________
customer                                                                   
مشتری‌، خریدار
___________
called                                                                       
فرا خوانده‌
___________
tailing                                                                        
پس‌ مانده‌، تكه‌، انتها، دنباله‌، تعقیب‌
[الكترونیك‌]
كشیدگی
___________
some                                                                        
برخی، بعضی، بعض‌، برخی از، اندكی، چند تا، قدری‌، كمی از،
تعدادی‌، غالبا، تقریبا، كم‌ و بیش‌، كسی، شخص‌ یا چیز معینی
___________
service                                                                     
خدمات‌، سرویس‌
___________
client                                                                         
موكل‌، مشتری‌، ارباب‌ رجوع‌
[كامپیوتر]
ایستگاه‌ پردازشگر ، مشتری‌
___________
maintain                                                                    
نگهداری‌ كردن‌، ابقا كردن‌، ادامه‌ دادن‌، حمایت‌ كردن‌ از، مدعی
بودن‌، نگهداشتن‌، برقرار داشتن‌
___________
own                                                                          
داشتن‌، دارا بودن‌، مال‌ خود دانستن‌، اقرار كردن‌، تن‌ در دادن‌،
خود، خودم‌، شخصی، مال‌ خودم‌
___________
which                                                                        
كه‌، این‌( هم‌)، كه‌ این‌( هم‌)، كدام‌                                                            
___________
whom                                                                        
(حالت‌ مفعولی ضمیر)who ، چه‌ كسی را، به‌ چه‌ كسی، چه‌
كسی، كسی كه‌، ان‌ كسی كه‌
___________
provided                                                                   
اماده‌، مشروط، درصورتكه‌
___________
without                                                                      
برون‌، بیرون‌، بیرون‌ از، از بیرون‌، به‌ طرف‌ خارج‌، انطرف‌،
فاقد، بدون‌
___________
add                                                                          
افزودن‌، اضافه‌ كردن‌، زیاد كردن‌، جمع‌ كردن‌، جمع‌ زدن‌، باهم‌
پیوستن‌، باخود تركیب‌ كردن‌( مواد شیمیایی)
___________
any                                                                           
چه‌، كدام‌، چقدر،( درجمع‌( )در پرسش‌ )چه‌ نوع‌، چقدر، هیچ‌،
(در جمله‌ مثبت‌ )هر، از نوع‌، هیچ‌ نوع‌، هیچگونه‌، هیچ‌
___________
value                                                                        
ارزش‌، بها، قیمت‌، ارج‌، قدر، مقدار، قیمت‌ كردن‌، قدردانی كردن‌،
گرامی داشتن‌
___________
pay                                                                           
پرداختن‌، دادن‌، كار سازی‌ داشتن‌، بجااوردن‌، انجام‌ دادن‌، تلافی
كردن‌، پول‌ دادن‌، پرداخت‌، حقوق‌ ماهیانه‌، اجرت‌، وابسته‌ به‌
پرداخت‌
___________
Internet access                                                          
دسترسی به‌ اینترنت‌
___________
rather                                                                        
سریع‌ تر، بلكه‌، بیشتر، تا یك‌ اندازه‌، نسبتا، با میل‌ بیشتری‌،
ترجیحا
___________
than                                                                          
نسبت‌ به‌، تا، كه‌، تا اینكه‌، بجز، غیر از
___________
have                                                                         
داشتن‌، دارا بودن‌، مالك‌ بودن‌، ناگزیر بودن‌، مجبور بودن‌، وادار
كردن‌، باعث‌ انجام‌ كاری‌ شدن‌، عقیده‌ داشتن‌، دانستن‌، خوردن‌،
صرف‌ كردن‌، گذاشتن‌، كردن‌، رسیدن‌ به‌، جلب‌ كردن‌، بدست‌
اوردن‌، دارنده‌، مالك‌
___________
each                                                                         
هر یك‌، هریك‌ از، هریكی، هر
___________
employee                                                                 
مستخدم‌، كارگر، مستخدم‌ زن‌، كارمند
___________
access                                                                     
دستیابی، دسترس‌، دسترسی، راه‌، تقریب‌، اجازه‌ دخول‌، راه‌
دسترس‌، مدخل‌، وسیله‌ حصول‌، افزایش‌، الحاق‌، اضافه‌
___________
fee                                                                            
پردازه‌، پردازانه‌، مزد، دستمزد، اجرت‌، پاداش‌، پول‌، شهریه‌،
اجاره‌ كردن‌، دستمزد دادن‌ به‌، اجیر كردن‌
___________
directly                                                                      
مستقیما، سر راست‌، یكراست‌، بی درنگ‌
___________
Another                                                                     
دیگر، دیگری‌، جدا، علیحده‌، یكی دیگر، شخص‌ دیگر
___________
wholesaler                                                                
عمده‌ فروش‌، بنكدار
___________
retailer                                                                      
خرده‌ فروش‌
معماری
___________
merchandise                                                             
كالا، مال‌ التجاره‌، تجارت‌ كردن‌
___________
such as                                                                     
همچون‌ ، از قبیل‌ ، انهایی كه‌
___________
Pan                                                                          
ماهی تابه‌، روغن‌ داغ‌كن‌، تغار، كفه‌ ترازو، كفه‌، جمجمه‌، گودال‌
اب‌،( افسانه‌ یونان‌ )خدای‌ مزرعه‌ و جنگل‌ و جانوران‌ و
شبانان‌، استخراج‌ كردن‌، سرخ‌ كردن‌، به‌ باد انتقاد گرفتن‌، بهم‌
پیوستن‌، متصل‌ كردن‌، بهم‌ جور كردن‌، قاب‌، پیشوندی‌ به‌ معنی
همه‌ و سرتاسر
___________
Pacific                                                                      
ارام‌، صلح‌ جو،( با حرف‌ بزرگ‌)اقیانوس‌ ساكن‌
___________
travel                                                                        
درنرودیدن‌، سفر كردن‌ مسافرت‌ كردن‌، رهسپار شدن‌، مسافرت‌،
سفر، حركت‌، جنبش‌، گردش‌، جهانگردی‌
___________
ticket                                                                         
بلیط، ورقه‌، اگهی، برچسب‌، برچسب‌ زدن‌ به‌، بلیط منتشر كردن‌،
بلیط دار كردن‌
___________
ante                                                                          
 vt.& vi.(بالا بردن‌، نشان‌ دادن‌، توپ‌ زدن‌ante- pref.(.
پیشوندی‌ است‌ به‌ معنی - پیش‌ - و - قبل‌ از -و - در جلو-
___________
hotel                                                                         
هتل‌، مهمانخانه‌، مسافرخانه‌
___________
room                                                                         
اتاق‌، خانه‌، جا، فضا، محل‌، موقع‌، مجال‌، مسكن‌ گزیدن‌، منزل‌
دادن‌ به‌، وسیع‌ تر كردن‌
___________
partner                                                                      
شریك‌ شدن‌، شریك‌ كردن‌، شریك‌، همدست‌، انباز، همسر، یار
___________
travel agency                                                            
اژانس‌ مسافری‌، اژانس‌ مسافرتی
___________
who                                                                          
كی، كه‌، چه‌ شخصی، چه‌ اشخاصی، چه‌ كسی
___________
sell                                                                           
فروش‌ و معامله‌، فروختن‌، بفروش‌ رفتن‌
___________
more                                                                         
بیشتر، زیادتر، بیش‌
___________
term                                                                          
مدت‌، دوره‌ انتصاب‌، جمله‌، عبارت‌، نیمسال‌، سمستر، ثلث‌
تحصیلی، شرایط، روابط، فصل‌، موقع‌، هنگام‌، نامیدن‌، لفظ،
اصطلاح‌، دوره‌، شرط
___________
frequently                                                                  
خیلی اوقات‌ ، بارها
___________
as well                                                                      
هم‌، بعلاوه‌، بهمان‌ اندازه‌
___________
category                                                                   
دسته‌، زمره‌، طبقه‌، مقوله‌، مقوله‌ منطقی، رده‌
___________
use                                                                           
)vt.& vi.(استفاده‌ كردن‌، استعمال‌ كردن‌، بكاربردن‌، مصرف‌
كردن‌، بكارانداختن‌)n.( كاربرد، استعمال‌، مصرف‌، فایده‌،
سودمندی‌، استفاده‌، تمرین‌، تكرار، ممارست‌
___________
Internet                                                                      
شبكه‌ جهانی اینترنت‌
[كامپیوتر]
اینترنت‌
___________
as well as                                                                 
به‌ خوبی، بعلاوه‌، ونیز، همچنین‌
___________
seek                                                                         
جستجو كردن‌، جوییدن‌، طلبیدن‌، پوییدن‌، طلب‌ كردن‌، پیگردی‌
كردن‌
[كامپیوتر]
جستجو
___________
seller                                                                        
فروشنده‌
___________
bid                                                                            
فرمودن‌، امر كردن‌، دعوت‌ كردن‌، پیشنهاد كردن‌، توپ‌ زدن‌،
خداحافظی كردن‌، قیمت‌ خرید را معلوم‌ كردن‌، مزایده‌، پیشنهاد
___________
a well                                                                        
چاه‌ ازتزیق‌ ، چاه‌ ارتیس‌
___________
known                                                                       
معلوم‌ ، هویدا ، مشهور ، معروف‌  ، معروف‌  ، مشهور ، معلوم‌
كردن‌ ، اشكار ساختن‌
___________
organizer                                                                  
تشكیل‌ دهنده‌ ، موسس‌
___________
such                                                                         
چنین‌، یك‌ چنین‌، این‌ قبیل‌، این‌ جور، این‌ طور
___________
residential                                                                 
مسكونی، وابسته‌ به‌ اقامت‌، قابل‌ سكنی، محلی
___________
property                                                                    
دارایی، مال‌، خاصیت‌، صفت‌ خاص‌، استعداد، ویژگی، ملك‌
___________
car                                                                            
اتومبیل‌، واگن‌، اطاق‌ راه‌ اهن‌، هفت‌ ستاره‌ دب‌ اكبر، اطاق‌
اسانسور
___________
and so on                                                                 
و مانند ان‌ ، همینطور ، و قس‌ علی هذا
___________
classified                                                                  
رده‌ بندی‌ شده‌، سری‌
طبقه‌بندی‌ شده‌
___________
advertisement                                                           
اگهی، اعلان‌، خبر، اگاهی                                                  
___________
knowledge                                                                
دانش‌، معرفت‌، وقوف‌، دانایی، علم‌، اگاهی، بصیرت‌، اطلاع‌
___________
addition                                                                    
افزایش‌، اضافه‌، لقب‌، متمم‌ اسم‌، اسم‌ اضافی، ضمیمه‌،
[علوم‌ مهندسی]
جمع‌ ، افزایش‌
___________
many                                                                        
بسیار، زیاد، خیلی، چندین‌، بسا، گروه‌، بسیاری‌
___________
auction                                                                      
حراج‌، مزایده‌، حراج‌ كردن‌، به‌ مزایده‌ گذاشتن‌
___________
site                                                                           
جا، محل‌، مقر، مكان‌، زمین‌ زیر ساختمان‌
سایت‌
___________
allow                                                                         
رخصت‌ دادن‌، اجازه‌ دادن‌، ستودن‌، پسندیدن‌، تصویب‌ كردن‌، روا
دانستن‌، پذیرفتن‌، اعطا كردن‌
___________
place                                                                        
جایگاه‌، میدان‌، فضا، جا، مكان‌، محل‌، در محلی گذاردن‌، گذاشتن‌،
قرار دادن‌، گماردن‌، جای‌ دادن‌، وهله‌، مرتبه‌، صندلی
___________
item                                                                          
فقره‌،( در جمع‌ )اقلام‌، رقم‌، تكه‌، قطعه‌ خبری‌، بخش‌
___________
up                                                                             
بالا، روی‌، بالای‌، در بلندی‌، جلو، برفراز، سپری‌ شده‌، سربالایی،
___________
Peer                                                                         
همتا، جفت‌، قرین‌، همشان‌، عضو مجلس‌ اعیان‌، صاحب‌ لقب‌
اشرافی، رفیق‌، برابر كردن‌، هم‌ درجه‌ كردن‌، به‌ درجه‌ اشرافی
(مثل‌ كنت‌ و غیره‌ )رسیدن‌، برابر بودن‌ با، به‌ دقت‌ نگریستن‌،
باریك‌ شدن‌، نمایان‌ شدن‌، به‌ نظر رسیدن‌
[علوم‌ مهندسی]
با دقت‌ نگاه‌ كردن‌
[كامپیوتر]
نظیر، مشابه‌
___________
technology                                                                
تكنولوژی‌
___________
enable                                                                      
توانا ساختن‌، قادر ساختن‌، وسیله‌ فراهم‌ كردن‌، تهیه‌ كردن‌
___________
computer                                                                  
كامپیوتر
___________
share                                                                        
سهم‌، حصه‌، بخش‌، بهره‌، قسمت‌، بخش‌ كردن‌، تسهیم‌ كردن‌،
سهم‌ بردن‌، قیچی كردن‌ سازمانی از استفاده‌ كنندگان‌ سیستم‌
های‌ كامپیوتری‌ متوسط و بزرگ‌
___________
data                                                                          
داده‌، داده‌ها
___________
processing                                                                
پردازش‌
___________
each other                                                                
یكدیگر، همدیگر، به‌ یكدیگر
___________
people                                                                      
مردم‌، خلق‌، مردمان‌، جمعیت‌، قوم‌، ملت‌، اباد كردن‌، پرجمعیت‌
كردن‌، ساكن‌ شدن‌
___________
exchange                                                                  
معاوضه‌، مبادله‌، تبادل‌، ردوبدل‌ ارز، اسعار، جای‌ معاملات‌
ارزی‌ و سهامی، بورس‌، صرافخانه‌، صرافی، مبادله‌ كردن‌،
عوض‌ كردن‌، تسعیر یافتن‌، رد و بدل‌ كننده‌
___________
swap                                                                        
معاوضه‌، عوض‌ كردن‌، مبادله‌ كردن‌، بیرون‌ كردن‌، جانشین‌
كردن‌، اخراج‌ كردن‌
جابه‌جا كردن‌
___________
music                                                                        
موزیك‌، موسیقی، اهنگ‌، خنیا، رامشگری‌
___________
video                                                                        
تصویری‌، تلویزیونی، تلویزیون‌
ویدئو
___________
software                                                                    
نرم‌افزار
___________
digitize                                                                      
رقمی كردن‌
 دیجیتالی كردن
___________
goods                                                                       
كالا، جنس‌، اجناس‌
___________
Mobile                                                                      
متحرك‌، قابل‌ حركت‌، قابل‌ تحرك‌، سیار
___________
activity                                                                      
كنش‌وری‌، فعالیت‌، كار، چابكی، زنده‌ دلی،
___________
in full                                                                         
كاملا ، تمام‌ و كمال‌
___________
in part                                                                       
در یك‌ قسمت‌، تا یك‌ اندازه‌
___________
wireless                                                                    
بی سیم‌، تلگراف‌ بی سیم‌، با بی سیم‌ تلگراف‌ مخابره‌كردن‌،
___________
environment                                                              
محیط، اطراف‌، احاطه‌، دور و بر، پرگیر
___________
refer                                                                          
مراجعه‌ كردن‌، فرستادن‌، بازگشت‌ دادن‌، رجوع‌ كردن‌ به‌، منتسب‌
كردن‌، منسوب‌ داشتن‌، عطف‌ كردن‌ به‌
___________
suitably                                                                     
بطور مناسب‌ یا شایسته‌
___________
equipped                                                                  
اماده‌ ، مجهز ، اراسته‌
___________
cell                                                                           
باتری‌، پیل‌، زندان‌ تكی، سلول‌ یك‌ نفری‌، حفره‌، سلول‌، یاخته‌
سلول‌ ، سل‌ ، خانه‌
___________
phone                                                                       
(پسوند )صوت‌، اوا، صدا، تلفن‌، تلفن‌ زدن‌، تلفن‌ كردن‌
___________
person                                                                      
شخص‌، نفر، ادم‌، كس‌، وجود، ذات‌، هیكل‌
___________
do                                                                            
كردن‌، عمل‌ كردن‌، انجام‌ دادن‌، كفایت‌ كردن‌، این‌ كلمه‌ در ابتدای‌
جمله‌ به‌ صورت‌ علامت‌ سوال‌ میاید، فعل‌ معین‌
___________
banking                                                                    
بانكداری‌
___________
order                                                                        
منظم‌كردن‌، سفارش‌دادن‌، تنظیم‌كردن‌
[__________________
book                                                                         
فصل‌ یا قسمتی از كتاب‌، مجلد، دفتر، كتاب‌، در كتاب‌ یا دفتر ثبت‌
كردن‌، رزرو كردن‌، توقیف‌ كردن‌
___________
device                                                                      
قطعه‌، وسیله‌
___________
If                                                                               
اگر، چنانچه‌، ایا، خواه‌، چه‌، هرگاه‌، هر وقت‌، ای‌ كاش‌، كاش
___________
target                                                                        
نشانگاه‌، هدف‌، نشان‌، هدف‌ گیری‌ كردن‌، تیر نشانه‌
مقصد، هدف‌
___________
specific                                                                     
ویژه‌، مخصوص‌، بخصوص‌، خاص‌، معین‌، مشخص‌، اخص‌
___________
location                                                                     
موقعیت‌، محل‌، تعیین‌ محل‌، جا، مكان‌، اندری‌
___________
based                                                                       
مستقر، مبنی
___________
define                                                                       
معین‌ كردن‌، تعریف‌ كردن‌، معنی كردن‌
___________
away                                                                        
كنار، یكسو، به‌ یك‌ طرف‌، دور از، خارج‌، بیرون‌ از، غایب‌، در
سفر، بیدرنگ‌، پیوسته‌، بطور پیوسته‌، متصلا، مرتبا، از انجا،
از ان‌ زمان‌، پس‌ از ان‌، بعد، از انروی‌، غایب‌، رفته‌، بیرون‌،
دورافتاده‌، دور، فاصله‌دار، ناجور، متفاوت‌ از نقطه‌ ایستادن‌
___________
office                                                                        
شغل‌، مقام‌، مسئولیت‌، احراز مقام‌، اشتغال‌، كار، وظیفه‌، خدمت‌،
محل‌ كار، اداره‌، دفتر كار، دفتر، منصب
___________
both                                                                          
هردو، هردوی‌، این‌ یكی وان‌ یكی، نیز، هم‌
___________
at the end                                                                 
سرانجام‌ ، بالاخره‌
___________
internal                                                                      
درونی، داخلی، ناشی از درون‌، باطنی                                                         
___________
information                                                                
اطلاع‌ ، اطلاعات‌ ، اگاهی
___________
various                                                                     
گوناگون‌، مختلف‌، چندتا، چندین‌، جورواجور
___________
unit                                                                           
واحد، یكه‌، میزان‌، یگان‌، شمار، یك‌ دستگاه‌، فرد، نفر، عدد فردی‌


نوشته شده توسط نسیم در دوشنبه 29 خرداد 1385 و ساعت 08:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 پیام ... اشعار و جملات عاشقانه و پندآموز ,
روز اول عشقو، دوست داشتنو رویاست

روز آخر نفرتو، لعنتو غوغاست

روز اول تو نگاه ها پر خواستنو تماشاست

روز آخر سر این نخواستنه همدیگه دعواست

روز اول همه امضاها دقیقن

روزآخر همه پاها بی رفیقن

روز اول همه حرفا قشنگن

روز آخر همه دردا یه رنگن

روز اول همه حرفا میشن رنگیه رنگی

روز آخر دیگه حرفی تو نداری، هی میخندی

روز اول دیدنت داره یه حسی به قشنگی

روز آخر دیگه من نبینمت میشم، رنگیه رنگی

روز اول همه برگه ها میشن، عشقو نوشتن

روز آخر همه برگه ها میشن،  زشتی نوشتن

روز اول همه نامه ها پر از عشقه و احساس

روز آخر، روز آخر...نامه ها احضاره وو، پایانه وحل معماست

...... 

روز اول برگه هایی که می نویسن، همه حس عاشقیه

روز آخر همون برگه ها میشن حس تلافی و نفرت.....      در گذرم از این نا گزیر


نوشته شده توسط فائزه در پنجشنبه 25 خرداد 1385 و ساعت 02:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
  نرم‌افزار Microsoft TV وارد بازارهای اروپا می‌شود ... کامپیوتر ,
شركت‌های ارتباطی Deutsche Telekom و Club Internet اولین شركت‌های اروپایی هستند كه برنامه‌های تلویزیونی را از طریق اینترنت در اروپا ارایه می‌دهند. این دو شركت برای ارایه این خدمات از نرم‌افزار Microsoft TV استفاده می‌كنند.
بسته نرم‌افزاری Microsoft TV از ماه سپتامبر در آمریكا به بازار ارایه شده است و در راستای توسعه فعالیت مایكروسافت در زمینه نرم‌افزارهای ارتباطی ارایه شده است.
این نرم‌افزار كاربران را قادر به مشاهده برنامه‌های تلویزیونی از طریق اینترنت با كیفیت بالا می‌كند. این نرم‌افزار همچنین امكان مشاهده دو برنامه در یك زمان واحد را فراهم می‌سازد و امكان ضبط 50 ساعته برنامه‌های تلویزیونی بر روی كامپیوتر را فراهم می‌سازد.

شركت‌های ارتباطی و تلویونی هم می‌توانند با ارایه برنامه‌های تلویزیون بر روی اینترنت سود بسیاری را از آن خود سازند.

مشتریان كنونی شركت Club Internet می‌توانند از نرم‌افزار Microsoft TV از ابتدای ماه آینده استفاده نمایند و كاربران جدید این شركت باید برای استفاده از این نرم‌افزار تا ماه آگوست منتظر بمانند.

این نرم‌افزار برای مشتریان شركت Deutsche Telekom در تابستان امسال ارایه خواهد شد و همچنین در اواخر سال جاری در اختیار كاربران شركت BT Group در انگلستان قرار خواهد گرفت.

نوشته شده توسط فائزه در دوشنبه 22 خرداد 1385 و ساعت 04:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 لغات صفحه ۷ زبان تخصصی ... اخبار دانشگاه ,

هم کلاسی های عزیزم لغات صفحه ۷ زبان تخصصی را میتونید از لینک زیر بردارید .

صفحه ۷


نوشته شده توسط محمد در شنبه 20 خرداد 1385 و ساعت 10:06 ق.ظ
ویرایش شده در شنبه 20 خرداد 1385 ساعت 10:06 ق.ظ
 زبان تخصصی صفحه ۶ ... عمومی ,

Part                                                                          
جز، قطعه‌، پاره‌، بخش‌، خرد، جز مركب‌ چیزی‌، جز مساوی‌،
عنصر اصلی، عضو، نقطه‌، مكان‌، اسباب‌ یدكی اتومبیل‌، مقسوم‌،
تفكیك‌ كردن‌، تفكیك‌ شدن‌، جدا شدن‌، جدا كردن‌، نقش‌ بازگیر،
___________________
Introduction                                                               
مقدمه‌، دیباچه‌، معارفه‌، معرفی، معرفی رسمی، اشناسازی‌ ،
معمول‌ سازی‌، ابداع‌، احداث‌
___________________
Commerce                                                                
تجارت‌، بازرگانی، معاشرت‌، تجارت‌ كردن‌
___________________
Services                                                                   
تاسیسات‌
___________________
Exhibit                                                                       
نمایش‌ دادن‌، در معرض‌ نمایش‌ قراردادن‌، ارائه‌ دادن‌، ابراز
كردن‌
ضمیمه‌
___________________
show                                                                         
نشان‌ دادن‌، نمودن‌، ابراز كردن‌، فهماندن‌، نشان‌، ارائه‌، نمایش‌،
جلوه‌، اثبات‌
___________________
that                                                                           
ان‌، اشاره‌ به‌ دور، ان‌ یكی، كه‌، برای‌ انكه‌
___________________
application                                                                
درخواست‌، درخواست‌ نامه‌، پشت‌ كار، استعمال‌، كاربرد،  برنامه‌ كاربردی‌ ، استفاده‌                                                               
___________________
by                                                                             
بدست‌، به‌ توسط، با، بوسیله‌، از، بواسطه‌، پهلوی‌، نزدیك‌، كنار،
از نزدیك‌، از پهلوی‌، از كنار، در كنار، از پهلو، محل‌ سكنی،
فرعی، درجه‌ دوم‌
___________________
infrastructure                                                              
پیدایش‌، شالوده‌، سازمان‌، زیر سازی‌، زیربنا
___________________
five                                                                           
عدد پنج‌، پنجگانه‌
___________________
support                                                                     
پشتیبانی، تكیه‌گاه‌، حمایت‌ كردن‌، تایید كردن‌، تحمل‌ كردن‌،
حمایت‌ كردن‌، متكفل‌ بودن‌، نگاهداری‌، تقویت‌، تایید، كمك‌،
پشتیبان‌ زیر برد، زیر بری‌، پشتیبانی كردن‌
___________________
area                                                                         
مساحت‌، فضا، ناحیه‌
___________________
as                                                                             
چنانكه‌، بطوریكه‌، همچنانكه‌، هنگامیكه‌، چون‌، نظر به‌ اینكه‌، در
نتیجه‌، بهمان‌ اندازه‌، به‌ عنوان‌ مثال‌، مانند                                                          
___________________
pillar                                                                         
ستون‌، پایه‌، جرز، ركن‌، اركان‌، ستون‌ ساختن‌
___________________
these                                                                        
اینها، اینان‌
___________________
People                                                                     
مردم‌، خلق‌، مردمان‌، جمعیت‌، قوم‌، ملت‌، اباد كردن‌، پرجمعیت‌
كردن‌، ساكن‌ شدن‌
___________________
Seller                                                                        
فروشنده‌
___________________
buyer                                                                        
خریدار
___________________
intermediary                                                              
میانجی، وساطت‌ كننده‌، مداخله‌ كننده‌، وساطت‌، مداخله‌
___________________
information systems                                                   
سیستمهای‌ اطلاعاتی
___________________
specialist                                                                  
متخصص‌، ویژه‌گر، ویژه‌ كار
متخصص‌
___________________
other                                                                         
دیگر، غیر، نوع‌ دیگر، متفاوت‌، دیگری‌                                                         
___________________
any                                                                           
چه‌، كدام‌، چقدر،( درجمع‌( )در پرسش‌ )چه‌ نوع‌، چقدر، هیچ‌،
(در جمله‌ مثبت‌ )هر، از نوع‌، هیچ‌ نوع‌، هیچگونه‌، هیچ‌
___________________
participant                                                                 
شركت‌ كننده‌، شریك‌، انباز، سهیم‌، همراه‌
___________________
comprise                                                                  
دربرداشتن‌، شامل‌ بودن‌
___________________
important                                                                   
مهم‌
___________________
Public policy                                                             
___________________
Legal                                                                        
قانونی، شرعی، مشروع‌، حقوقی
[كامپیوتر]
قانون‌
___________________
policy                                                                       
سیاست‌، خط مشی، سیاستمداری‌، مصلحت‌ اندیشی، كاردانی، بیمه‌
نامه‌، ورقه‌ بیمه‌، سند معلق‌ به‌ انجام‌ شرطی، اداره‌ یا حكومت‌
كردن‌
___________________
regulate                                                                    
تنظیم‌ كردن‌، میزان‌ كردن‌، درست‌ كردن‌
[علوم‌ مهندسی]
تنظیم‌ كردن‌ ، میزان‌ كردن‌ ، كنترل‌ كردن‌
___________________
issue                                                                        
بر امد، پی امد، نشریه‌، فرستادن‌، بیرون‌ امدن‌، خارج‌ شدن‌،
صادر شدن‌، ناشی شدن‌، انتشار دادن‌، رواج‌ دادن‌، نژاد، نوع‌،
عمل‌، كردار، اولاد، نتیجه‌ بحث‌، موضوع‌، شماره‌
___________________
such as                                                                     
همچون‌ ، از قبیل‌ ، انهایی كه‌
___________________
privacy                                                                     
خلوت‌، تنهایی، پوشیدگی، پنهانی، اختفا
___________________
protection                                                                  
حفاظت‌، محافظت‌، حراست‌، حمایت‌، حفظ، نیكداشت‌، تامین‌ نامه‌
___________________
taxation                                                                     
وضع‌ مالیات‌، مالیات‌ بندی‌، مالیات‌
___________________
which                                                                        
كه‌، این‌( هم‌)، كه‌ این‌( هم‌)، كدام‌
___________________
determined                                                               
مصمم‌
___________________
government                                                               
دولت‌، حكومت‌، فرمانداری‌، طرز حكومت‌ هیئت‌ دولت‌، عقل‌
اختیار، صلاحدید
___________________
Included                                                                    
دور گرفته‌ شده‌ ، تو گذاشته‌ ، تو مانده‌                                            
___________________
established                                                               
برقرار ، ثابت‌  ، محرز
___________________
mandate                                                                   
وكالت‌ نامه‌، قیمومت‌، حكم‌، فرمان‌، تعهد، اختیار                                                      
___________________
group                                                                        
دسته‌، گروه‌، انجمن‌، جمعیت‌، گروه‌بندی‌ كردن‌، دسته‌ دسته‌
كردن‌، جمع‌ شدن‌
___________________
Marketing                                                                  
بازار یابی
___________________
advertising                                                                
اعلان‌، اگهی
___________________
Like                                                                          
دوست‌ داشتن‌، مایل‌ بودن‌، دل‌ خواستن‌، نظیر بودن‌، به‌ شكل‌ یا
شبیه‌ (چیزی‌ یا كسی) بودن‌، مانند، مثل‌، قرین‌، نظیر، همانند،
___________________
business                                                                   
سوداگری‌، حرفه‌، دادوستد، كاسبی، بنگاه‌، موضوع‌، تجارت‌، كار
و كسب‌
___________________
usually                                                                      
معمولا
___________________
require                                                                      
بایستن‌، لازم‌ داشتن‌، خواستن‌، مستلزم‌ بودن‌، نیاز داشتن‌، لازم‌
بودن‌، لازم‌دانستن‌
___________________
especially                                                                 
مخصوصا"
___________________
online                                                                       
درون‌ خطی
[كامپیوتر]
پیوسته‌، مستقیم‌
___________________
transactions                                                              
معاملات‌ ، تراكنش‌ ، معامله‌
___________________
where                                                                       
كجا، هركجا، در كجا، كجا، در كدام‌ محل‌، در چه‌ موقعیتی، در
كدام‌ قسمت‌، از كجا، از چه‌ منبعی، اینجا، در جایی كه‌
___________________
know                                                                         
دانستن‌، اگاه‌ بودن‌، شناختن‌
___________________
each other                                                                
یكدیگر، همدیگر، به‌ یكدیگر
___________________
Many                                                                        
بسیار، زیاد، خیلی، چندین‌، بسا، گروه‌، بسیاری‌
___________________
need                                                                         
نیاز، لزوم‌، احتیاج‌، نیازمندی‌، در احتیاج‌ داشتن‌، نیازمند بودن‌،
نیازداشتن‌
___________________
range                                                                        
رسایی، چشم‌رس‌، تیررس‌، برد، دسترسی، حدود، محدوده‌،
حوزه‌، تغییر كردن‌، خط مبنا، منحنی مبنا، در صف‌ اوردن‌،
اراستن‌، مرتب‌ كردن‌، میزان‌ كردن‌، عبور كردن‌، مسطح‌ كردن‌،
سیر و حركت‌ كردن‌ عمل‌ هواپیما یا خودرو
[كامپیوتر]
برد ، حوزه‌ ، محدوده‌ ، دامنه‌
___________________
from                                                                          
از، بواسطه‌، درنتیجه‌، از روی‌، مطابق‌، از پیش‌
___________________
content                                                                      
گنجایش‌، حجم‌، مقدار، مندرجات‌، مفاد، خوشنود، راضی، راضی
كردن‌، قانع‌ كردن‌، خرسند، خرسند كردن‌، محتوی‌، مضم_ون‌
___________________
creation                                                                    
افرینش‌، خلقت‌، ایجاد
___________________
payment                                                                   
كارسازی‌، پرداخت‌، تادیه‌، پول‌، وجه‌، قسط
___________________
order                                                                        
منظم‌كردن‌، سفارش‌دادن‌، تنظیم‌كردن‌
___________________
delivery                                                                    
تحویل‌، رهایی‌، تسلیم‌
___________________
partnership                                                                
انبازی‌، مشاركت‌، شركا
شراكت‌                                                          
___________________
exchange                                                                  
معاوضه‌، مبادله‌، تبادل‌، ردوبدل‌ ارز، اسعار، جای‌ معاملات‌
ارزی‌ و سهامی، بورس‌، صرافخانه‌، صرافی، مبادله‌ كردن‌،
عوض‌ كردن‌، تسعیر یافتن‌، رد و بدل‌ كننده‌
___________________
various                                                                     
گوناگون‌، مختلف‌، چندتا، چندین‌، جورواجور
___________________
sort                                                                           
جور، قسم‌، نوع‌، گونه‌، طور، طبقه‌، رقم‌، جوركردن‌، سوا كردن‌،
دسته‌ دسته‌كردن‌، جور درامدن‌، پیوستن‌، دمساز شدن‌
___________________
common                                                                   
: )adj.& n.(عمومی، معمولی، متعارفی، عادی‌، مشترك‌،
اشتراكی، پیش‌پاافتاده‌، پست‌، عوامانه‌،n.( ،vi. ، vt. مردم‌
عوام‌، عمومی، مشاركت‌ كردن‌، مشاع‌ بودن‌، مشتركا استفاده‌
كردن‌
___________________
occur                                                                        
رخ‌ دادن‌، اتفاق‌ افتادن‌، خطور كردن‌، واقع‌ شدن‌
___________________
frequently                                                                  
خیلی اوقات‌ ، بارها
___________________
throughout                                                                 
سراسر، تماما، از درون‌ و بیرون‌، بكلی
___________________
supply                                                                      
فراورده‌، تهیه‌ كردن‌، رساندن‌، دادن‌ به‌، عرضه‌ داشتن‌، تدارك‌
دیدن‌، تولید كردن‌، موجودی‌، لزوم‌، اذوقه‌، منبع‌، تامین‌ كردن‌
___________________
interaction                                                                 
اثر متقابل‌، فعل‌ و انفعال‌
___________________
between                                                                    
میان‌، درمیان‌، مابین‌، در بین‌، در مقام‌ مقایسه‌
___________________
company                                                                  
جمعیت‌، انجمن‌، شركت‌( مخفف‌ ان‌ co میباشد)، گروه‌، دسته‌،
هیئت‌ بازیگران‌، گروهان‌، همراه‌ كسی رفتن‌، مصاحبت‌ كردن‌ با
___________________
its                                                                             
مال‌ او، مال‌ ان‌
___________________
supplier                                                                    
تهیه‌ كننده‌، رساننده‌، كارپرداز، متصدی‌ ملزومات‌
___________________
customer                                                                   
مشتری‌
[علوم‌ مهندسی]
مشتری‌ ، خریدار
___________________
partner                                                                      
شریك‌ شدن‌، شریك‌ كردن‌، شریك‌، همدست‌، انباز، همسر، یار
___________________
bottom                                                                      
ته‌، زیر، پایین‌، كشتی، كف‌، تحتانی
___________________
for                                                                             
برای‌، به‌ جهت‌، بواسطه‌، بجای‌، از طرف‌، به‌ بهای‌، در مدت‌، به‌
___________________
describe                                                                   
شرح‌ دادن‌، توصیف‌ كردن‌، وصف‌ كردن‌
___________________
hardware                                                                  
سخت‌ افزار
___________________
software                                                                    
نرم‌افزار
___________________
network                                                                     
شبكه‌، شبكه‌ توری‌، شبكه‌ ارتباطی، وابسته‌ به‌ شبكه‌
___________________
used                                                                         
اشنا ، معتاد ، مستعمل‌
___________________
ranging                                                                     
فاصله‌ یابی
___________________
browser                                                                    
كسی كه‌ جسته‌ وگریخته‌ میخواند
[كامپیوتر]
مرورگر، جستجوگر


نوشته شده توسط نسیم در جمعه 19 خرداد 1385 و ساعت 03:06 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ اولین ها در ایران
+ تازه ها
+ بالاخره وقتش شد!!!!!!!!!
+ دفاعیه
+ شوخی با مغز
+ نتایج آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی – کاربردی پودمانی 29 مرداد اعلام می شود
+ نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
+ یه پیره زن 200 ساله
+ پرخاشگری حمله قلبی می‌آورد
+ مداد در سر یک زن ۵۹ ساله!!!!!!!!!
+ اعلام نتایج اولین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای علمی کاربردی در اواسط مرداد ماه
+ پایان نامه تحصیلی رضا پهلوی
+ عشق را زندگی کردن...
+ پارسی را پاس بداریم
+

صفحات :
1 2