تبلیغات
welcome to my blog - مطالب نسیم
 دفاعیه ... عمومی ,

در ضمن خانم فائزه انصاریپور و آقای آرش جعفری نژاد در ساعات ۱۶:۳۰ و ۱۵:۰۰ همین روز نیز ارایه دارند.


نوشته شده توسط نسیم در شنبه 31 شهریور 1386 و ساعت 11:09 ق.ظ
ویرایش شده در یکشنبه 1 مهر 1386 ساعت 04:09 ق.ظ
 برنامه امتحانات پودمان ششم رشته IT ... اخبار دانشگاه ,

یکشنبه                 ۱۷/۱۰/۸۵          تجارت                                     ۱۶:۳۰ - ۱۴:۳۰

سه شنبه              ۱۹/۱۰/۸۵          کتابخانه الکترونیکی                 ۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

پنج شنبه              ۲۱/۱۰/۸۵           مستندسازی                          ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰

سه شنبه              ۲۶/۱۰/۸۵           مهندسی فناوری اطلاعات      ۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰  

                                                      فافولیییییی و  نسیییییییمیی               


نوشته شده توسط نسیم در سه شنبه 30 آبان 1385 و ساعت 04:11 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 30 آبان 1385 ساعت 04:11 ق.ظ
 ساعات کلاسها ... اخبار دانشگاه ,

گروه صبح

تجارت الكترونیكی و مستند سازی: شنبه ساعت ۸-۱۲مستند سازی ۱۲-۱۳

كتابخانه های الكترونیكی:سه شنبه ۱۴-۱۷

مهندسی فناوری اطلاعات : پنج شنبه ۹-۱۳

بعد از ظهر

تجارت الكترونیكی و مستند سازی: پنج شنبه ۱۵-۱۹مستند سازی۱۴-۱۵

كتابخانه های الكترونیكی:سه شنبه ۱۷-۲۰

مهندسی فناوری اطلاعات : چهارشنبه۱۶-۲۰


نوشته شده توسط نسیم در چهارشنبه 29 شهریور 1385 و ساعت 08:09 ق.ظ
ویرایش شده در دوشنبه 3 مهر 1385 ساعت 12:09 ب.ظ
 ۱۱ ... زبان تخصصی ,

بنا به درخواستهای مکرر شما صفحه ۱۱ هم گذاشته شد.

Mer22

discussion                                                                 
بحث‌، مذاكره‌، مباحثه‌، گفتگو، مناظره‌
____________________________
future                                                                         
اینده‌، مستقبل‌، بعدی‌، بعد اینده‌، اتیه‌، اخرت‌
____________________________
Despite                                                                     
با وجود، با اینكه‌، كینه‌ ورزیدن‌
____________________________
failure                                                                        
واماندگی، درماندگی، كوتاهی، قصور، ناتوانی، شكست‌،
ورشكستگی، خرابی، عدم‌ موفقیت‌
خرابی
____________________________
individual                                                                   
شخص‌، فرد، تك‌، منحصر به‌ فرد، متعلق‌ به‌ فرد
____________________________
initiative                                                                     
پیشقدمی، ابتكار، قریحه‌، اغازی‌
____________________________
total                                                                           
مجموع‌ ، كل‌
____________________________
volume                                                                      
حجم‌ ، جلد ، برچسب‌
____________________________
continuously                                                              
متصلا"
مستمرا"
____________________________
growing                                                                     
روینده‌ ، نمو كننده‌
رشد دادن‌
____________________________
Section                                                                      
قسمت‌
____________________________
REVIEW                                                                    
مرور
____________________________
List                                                                            
لیست‌ ، سیاهه‌ ، سیاهه‌ برداشتن‌ ، لیست‌ گرفتن‌
____________________________
major                                                                        
عمده‌، اكبر، بزرگتر، بیشتر، اعظم‌، بزرگ‌، كبیر، طویل‌، ارشد،
سرگرد، بالغ‌، مهاد، متخصص‌ شدن‌
____________________________
component                                                                
اجزا، تركیب‌ كننده‌، تركیب‌ دهنده‌، جز، مولفه‌
____________________________
framework                                                                 
چوب‌ بست‌، چارچوب‌، چهارچوبه‌، كالبد، استخوان‌ بندی‌، بدنه‌
____________________________
transaction                                                                 
تركنش‌، معامله‌، سودا، انجام‌
____________________________
Describe                                                                   
شرح‌ دادن‌، توصیف‌ كردن‌، وصف‌ كردن‌
____________________________
landmark                                                                   
نشان‌ اختصاصی، نقطه‌ تحول‌ تاریخ‌، واقعه‌ برجسته‌، راهنما
____________________________
history                                                                       
تاریخچه‌
____________________________
some                                                                        
برخی، بعضی، بعض‌، برخی از، اندكی، چند تا، قدری‌، كمی از،
____________________________
success                                                                    
كامیابی، موفقیت‌، پیروزی‌، نتیجه‌، توفیق‌، كامروایی
____________________________
PLAN                                                                        
برنامه‌، طرح‌، نقشه‌، تدبیر، اندیشه‌، خیال‌، نقشه‌ كشیدن‌،
____________________________
MODEL                                                                     
نمونه‌ ، مدل‌
____________________________
characteristics                                                           
مشخصات‌
خصوصیات‌ ، ویژگیها ، نشان‌ ویژه‌
____________________________
enable                                                                      
توانا ساختن‌، قادر ساختن‌، وسیله‌ فراهم‌ كردن‌، تهیه‌ كردن‌
برای‌، اختیار دادن‌
فعال‌سازی‌
____________________________
creation                                                                     
افرینش‌، خلقت‌، ایجاد
____________________________
neo                                                                           
پیشوند به‌ معنی جدید
____________________________
method                                                                      
روش‌
____________________________
generate                                                                   
تولید كردن‌
____________________________
revenue                                                                     
عایدی‌، منافع‌، بازده‌، درامد، سود سهام‌
____________________________
sustain                                                                      
نگهداشتن‌، متحمل‌ شدن‌، تحمل‌ كردن‌، تقویت‌ كردن‌، حمایت‌ كردن‌
از
____________________________
also                                                                          
نیز، همچنین‌، همینطور، بعلاوه‌، گذشته‌ از این‌
____________________________
position                                                                     
جا ، محل‌ ، موضع‌ ، وضع‌ ، چگونگی
____________________________
value                                                                         
ارزش‌، بها، قیمت‌، ارج‌، قدر، مقدار، قیمت‌ كردن‌‌،
____________________________
chain                                                                         
شبكه‌ زنجیری‌
زنجیر
____________________________
activity                                                                       
فعالیت‌
____________________________
add                                                                           
افزودن‌، اضافه‌ كردن‌، زیاد كردن‌، جمع‌ كردن‌، جمع‌ زدن‌، باهم‌
____________________________
product                                                                      
فراورده‌، محصول‌، حاصل‌‌، بسط دادن‌، ایجاد كردن‌
____________________________
supplies                                                                    
تداركات‌
____________________________
series                                                                        
دنباله‌، سری‌، رشته‌، سلسله‌، ردیف‌، صف‌، مجموعه‌، رده‌
____________________________
organization                                                               
سازمان‌، تشكیلات‌، سازماندهی
____________________________
perform                                                                     
انجام‌ دادن‌، كردن‌، بجا اوردن‌، اجرا كردن‌، بازی‌ كردن‌، نمایش‌
دادن‌، ایفاكردن‌
____________________________
achieve                                                                     
دست‌ یافتن‌، انجام‌ دادن‌، به‌ انجام‌ رسانیدن‌، رسیدن‌، نائل‌ شدن‌
به‌، تحصیل‌ كردن‌، كسب‌ موفقیت‌ كردن‌
____________________________
goal                                                                          
 مقصد، هدف‌، هدفی
در پیش‌ داشتن‌
____________________________
various                                                                      
گوناگون‌، مختلف‌، چندتا، چندین‌، جورواجور
____________________________
stage                                                                        
صحنه‌ نمایش‌‌، مرحله‌، صحنه‌، منزل‌، پایه‌، وهله‌،
طبقه‌، در صحنه‌ ظاهر شدن‌‌، ‌
____________________________
production process                                                    
فرایند تولید ، روند ساخت‌
____________________________
simple                                                                       
ساده‌، بسیط، بی تكلف‌، ساده‌ دل‌، خام‌،  ساده‌
كردن‌
____________________________
buy                                                                           
خریدن‌، خرید، ابتیاع‌، تطمیع‌ كردن‌
____________________________
merchandise                                                             
كالا، مال‌ التجاره‌، تجارت‌ كردن‌
____________________________
sell                                                                            
فروش‌ و معامله‌، فروختن‌، بفروش‌ رفتن‌
____________________________
profit                                                                          
سود، نفع‌، سود بردن‌، فایده‌، منفعت‌، مزیت‌، برتری‌، منفعت‌ بردن‌،
فایده‌ رساندن‌، عایدی‌ داشتن‌
____________________________
station                                                                       
ایستگاه‌
____________________________
provide                                                                     
اماده‌كردن‌، تهیه‌ دیدن‌، وسیله‌ فراهم‌ كردن‌، میسر ساختن‌،
تامین‌ كردن‌، توشه‌دادن‌، تهیه‌ كردن‌، مقرر داشتن‌، تدارك‌ دیدن‌
____________________________
free                                                                           
ازاد
____________________________
broadcasting                                                             
پخش‌ برنامه‌
رادیو ، رادیویی
____________________________
viewer                                                                       
ناظر، بیننده‌، تماشاگر
ناظر
____________________________
survival                                                                     
ابقا، بقا، برزیستی
____________________________
depend                                                                     
وابسته‌ بودن‌، مربوط بودن‌، منوط بودن‌، توكل‌ كردن‌
____________________________
complex                                                                    
مركب‌ ، پیچیده‌
مختلط ، مركب‌
____________________________
involve                                                                      
گرفتار كردن‌، گیر انداختن‌، وارد كردن‌، گرفتارشدن‌، در گیر كردن‌
یا شدن‌
____________________________
advertiser                                                                  
اگاهی دهنده‌ ، اعلان‌ كننده‌ ، اعلان‌
____________________________
content provider                                                         

فراهم‌كننده‌ مطلب‌( محتوا)
____________________________
Public                                                                        
همگان‌، عمومی، همگانی، ملی، اجتماعی، عموم‌، عامه‌، اشكار،
عامه‌ ، عمومی
____________________________
portal                                                                        
دروازه‌، مدخل‌
____________________________
such as                                                                     
همچون‌ ، از قبیل‌ ، انهایی كه‌
____________________________
use                                                                           
استفاده‌ كردن‌، استعمال‌ كردن‌، بكاربردن‌، مصرف‌
استفاده‌ ، كاربرد ، مورد استعمال‌
____________________________
several                                                                      
چند، چندین‌، برخی از، جدا، مختلف‌، متعدد
____________________________
subset                                                                       
زیرمجموعه‌
زیردستگاه‌
____________________________
Frequently                                                                 
خیلی اوقات‌ ، بارها
____________________________
concept                                                                     
فكر، عقیده‌، تصور كلی، مفهوم‌
____________________________
mixed                                                                        
مخلوط، درهم‌، قاتی، امیخته‌
____________________________
equate                                                                      
برابركردن‌، برابرگرفتن‌، مساوی‌ پنداشتن‌، معادله‌ ساختن‌، یكسان‌
فرض‌ كردن‌
____________________________
How                                                                          
چگونه‌، از چه‌ طریق‌، چطور، به‌ چه‌ سبب‌، چگونگی، راه‌، روش‌،
متد، كیفیت‌، چنانكه‌
____________________________
ever                                                                          
همیشه‌، همواره‌، هرگز، هیچ‌، اصلا، در هر صورت
___________________________
explain                                                                      
توضیح‌ دادن‌، روشن‌ كردن‌، باتوضیح‌ روشن‌ كردن‌، شرح‌ دادن‌
____________________________
different                                                                     
متمایز، متفاوت‌
____________________________
written                                                                        
نوشتاری‌، كتبی
____________________________
document                                                                  
سند، مدرك‌
____________________________
identify                                                                      
شناختن‌، تشخیص‌ هویت‌ دادن‌، یكی كردن‌
تعیین‌ كردن‌ ،  مربوط كردن‌ تشخیص‌ دادن‌
____________________________
purpose                                                                    
قصد، عزم‌، منظور، هدف‌، مقصود، عمد، پیشنهاد، در نظر داشتن‌،
قصد داشتن‌، پیشنهادكردن‌، نیت‌
____________________________
Entrepreneur                                                              
كارگشا، مقدم‌ كمپانی، موسس‌ شركت‌، پیش‌ قدم‌ در تاسیس‌
____________________________
get                                                                            
گرفتن‌ ، بدست‌ اوردن‌ ، حاصل‌ كردن‌                                                                     
____________________________
investor                                                                     
سرمایه‌ گذار
____________________________
venture                                                                      
جرات‌، جسارت‌، مخاطره‌، معامله‌ قماری‌، اقدام‌ بكار مخاطره‌
امیز، مبادرت‌، ریسك‌، اقدام‌ یا مبادرت‌ كردن‌ به‌
____________________________
capitalist                                                                    
سرمایه‌ دار، سرمایه‌ گرای                                                       
____________________________
reengineering                                                            
مهندسی مجدد
____________________________
term                                                                          
مدت‌،  دوره‌
____________________________
broad                                                                        
پهن‌، عریض‌، گشاد، پهناور، ‌
____________________________
meaning                                                                    
معنی، مفاد، مفهوم‌، فحوا، مقصود، منظور
____________________________
vary                                                                          
تغییر كردن‌، تغییر داد، تغییردادن‌، عوض‌ كردن‌، دگرگون‌ كردن‌،
متنوع‌ ساختن‌، تنوع‌ دادن‌ به‌، فرق‌ داشتن‌
____________________________
amount                                                                      
 مبلغ‌، مقدار، میزان‌
____________________________
money                                                                       
پول‌، اسكناس‌، سكه‌، مسكوك‌، ثروت‌
____________________________
involved                                                                    
در گیر، پیچیده‌، بغرنج‌، مبهم‌، گرفتار، مورد بحث‌
____________________________
content                                                                      
محتوا ، مضمون‌
____________________________
typical                                                                       
نوعی
____________________________
Exhibit                                                                       
نمایش‌ دادن‌، در معرض‌ نمایش‌ قراردادن‌، ارائه‌ دادن‌،
____________________________
interactive                                                                  
محاوره‌ ای‌ ، فعل‌ و انفعالی
____________________________
provided                                                                   
اماده‌، مشروط، درصورتكه‌
____________________________
tutorial                                                                       
اموختار، لله‌، معلم‌ سرخانه‌، ناظر درس‌ دانشجویان‌،
درس‌ خصوصی دادن‌ به‌
خوداموز ، اموزش‌
____________________________
pack                                                                         
فشرده‌ سازی‌ ، بسته‌ ، بسته‌ كردن‌ ، فشردن‌
____________________________
available                                                                   
موجود ، در دسترس‌
                                                                


نوشته شده توسط نسیم در سه شنبه 3 مرداد 1385 و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 ۱۰ ... زبان تخصصی ,

اینم لغات صفحه ۱۰ برای شما دانشجویان IT  .

Well known                                                                
نیكنام‌، خوشنام‌، معروف‌، مشهور، واضح‌، پیش‌ پا افتاده‌
_____________________________________
failure                                                                        
خرابی
_____________________________________
Incidentally                                                                
اتفاقا "، ضمنا"
_____________________________________
history                                                                       
تاریخچه‌
_____________________________________
pioneer                                                                     
پیشگام‌، پیشقدم‌، پیشقدم‌ شدن‌
_____________________________________
Dare                                                                         
یارا بودن‌، جرات‌ كردن‌، مبادرت‌ بكار دلیرانه‌ كردن‌، به‌ مبارزه‌
طلبیدن‌، شهامت‌، یارایی
_____________________________________
land                                                                          
زمین‌، خشكی، خاك‌، سرزمین‌، دیار، به‌ خشكی امدن‌، پیاده‌شدن‌،
_____________________________________
discuss                                                                     
بحث‌ كردن‌، مطرح‌ كردن‌، گفتگو كردن‌
_____________________________________
reason                                                                      
دلیل‌، سبب‌، علت‌، عقل‌، خرد، شعور، استدلال‌ كردن‌، دلیل‌ و برهان‌
اوردن‌
_____________________________________
in detail                                                                     
به‌ تفضیل‌ جزجز ، مفصلا ، دسته‌ دسته‌
_____________________________________
large                                                                         
وسیع‌، جادار، پهن‌، درشت‌، لبریز، جامع‌، كامل‌، سترگ‌، بسیط،
بزرگ‌، حجیم‌، هنگفت‌
_____________________________________
mean                                                                        
‌ ، معنی داشتن‌ ، در نظر گرفتن‌                                                         
_____________________________________
Absolutely                                                                 
مطلقا ، كاملا ، مستبدانه‌
_____________________________________
failure rate                                                                 
نرخ‌ خرابی، میزان‌ خرابی
_____________________________________
decline                                                                      
كاهش‌، شیب‌ پیدا كردن‌، رد كردن‌، نپذیرفتن‌، صرف‌ كردن‌(اسم‌ یا
ضمیر)، زوال‌، انحطاط، خم‌ شدن‌، مایل‌شدن‌، رو به‌ زوال‌
گذاردن‌، تنزل‌ كردن‌، كاستن‌
_____________________________________
sharply                                                                      
تند ، سخت‌  ، به‌ زیركی ، با صراحت‌
_____________________________________
field                                                                           
 رشته‌ ، فیلد
_____________________________________
basically                                                                   
بطور اساسی
_____________________________________
experience                                                                
اروین‌، ورزیدگی، ازمودگی، كارازمودگی، تجربه‌، ازمایش‌،
تجربه‌كردن‌، كشیدن‌، تحمل‌ كردن‌، تمرین‌ دادن‌
_____________________________________
consolidation                                                             
تحكیم‌، تثبیت‌، تقویت‌، تركیب‌، اتحاد، قوام‌
نشست‌ ، یكپارچگی ، استحكام‌ ، تحكیم‌
_____________________________________
different                                                                     
متمایز، متفاوت‌                                                       
_____________________________________
structure                                                                    
ساختار
_____________________________________
Third                                                                         
سوم‌، سومی، ثالث‌، یك‌ سوم‌، ثلث‌، به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم‌ كردن‌
_____________________________________
most                                                                          
بیشترین‌، زیادترین‌، بیش‌ از همه‌
_____________________________________
pure                                                                          
خالص‌، پاك‌، تمیز، محض‌، ناب‌،  خالص‌ كردن‌،
_____________________________________
including                                                                    
شامل‌ ، به‌ ضمیمه‌ ، به‌ انضمام‌
_____________________________________
giant                                                                          
ادم‌ غول‌ پیكر، نره‌ غول‌، غول‌، قوی‌ هیكل‌
_____________________________________
such as                                                                     
همچون‌ ، از قبیل‌ ، انهایی كه‌
_____________________________________
yet                                                                            
هنوز، تا ان‌ زمان‌، تا كنون‌، تا انوقت‌، تا حال‌، باز هم‌، با
اینحال‌، ولی، در عین‌ حال‌
_____________________________________
making                                                                      
ساخت‌، ساختمان‌، مایه‌ كامیابی، تركیب‌، عایدی‌
_____________________________________
profit                                                                          
سود، نفع‌، سود بردن‌، فایده‌، منفعت‌، مزیت‌، برتری‌، منفعت‌ بردن‌،
فایده‌ رساندن‌، عایدی‌ داشتن‌
_____________________________________
only                                                                           
فقط، تنها، محض‌، بس‌، بیگانه‌، عمده‌، صرفا، منحصرا، یگانه‌،
فقط به‌ خاطر
_____________________________________
small                                                                         
كوچك‌، خرده‌، ریز، محقر، خفیف‌، پست‌، غیر مهم‌، جزئی، كم‌،
دون‌، كوچك‌ شدن‌ یا كردن‌
_____________________________________
but                                                                            
ولی، اما، لیكن‌، جز، مگر، به‌ استثنای‌، فقط، نه‌ تنها، بطور
محض‌، بی، بدون‌
_____________________________________
art                                                                             
هنر، فن‌، صنعت‌، استعداد، استادی‌، نیرنگ‌                                                          
_____________________________________
sales                                                                         
فروشی، برای‌ فروش‌، حراجی، جنس‌ فروشی، فروش‌، مربوط به‌
فروش‌
________________________
fourth                                                                         
چهارمین‌، چهارم‌، چهاریك‌، ربع‌
_____________________________________
largely                                                                       
تا درجه‌ زیادی‌
_____________________________________
on the strength of                                                       
به‌ اتكا ، به‌ استناد
_____________________________________
holiday                                                                      
روز بیكاری‌، تعطیل‌، روز تعطیل‌، تعطیل‌ مذهبی
_____________________________________
though                                                                       
بهرحال‌، با وجود ان‌، بهر جهت‌، اگرچه‌، گرچه‌، هرچند با اینكه‌،
با وجود اینكه‌، ولو، ولی
_____________________________________
still                                                                            
adj&adv.(ارام‌، خاموش‌، ساكت‌، بی حركت‌، راكد، همیشه‌،
هنوز، باز هم‌، هنوزهم‌ معذلك‌،vi&n( ، vt ارام‌ كردن‌، ساكت‌
_____________________________________
lost                                                                            
 گمشده‌، از دست‌ رفته‌، ضایع‌،
زیان‌ دیده‌، شكست‌ خورده‌ گمراه‌، منحرف‌، مفقود
_____________________________________
analyst                                                                      
تحلیل‌ گر، استاد تجزیه‌، روانكاو، فرگشا
تحلیل‌ گر
_____________________________________
predict                                                                       
پیشگویی كردن‌، قبلا پیش‌ بینی كردن‌
_____________________________________
many                                                                         
بسیار، زیاد، خیلی، چندین‌، بسا، گروه‌، بسیاری‌
_____________________________________
major                                                                        
عمده‌، اكبر، بزرگتر، بیشتر، اعظم‌، بزرگ‌، كبیر، طویل‌، ارشد،
سرگرد، بالغ‌، مهاد، متخصص‌ شدن‌
_____________________________________
begin                                                                        
اغاز كردن‌، اغاز نهادن‌، شروع‌ كردن‌، اغاز شدن

_____________________________________
Research                                                                  
پژوهش‌، جستجو، تجسس‌، تحقیق‌، تتبع‌، كاوش‌، پژوهیدن‌،
پژوهش‌ كردن‌
_____________________________________
Institute                                                                      
بنیاد نهادن‌، برقرار كردن‌، تاسیس‌ كردن‌، موسسه‌، بنداد، بنگاه‌،
بنیاد، انجمن‌، هیئت‌ شورا، فرمان‌، اصل‌ قانونی، مقررات‌
_____________________________________
industry                                                                     
صنعت‌، صناعت‌، پیشه‌ و هنر، ابتكار، مجاهدت‌
_____________________________________
United States                                                             
ایالات‌ متحده‌
_____________________________________
actually                                                                     
واقعا، بالفعل‌، عملا، در حقیقت‌
_____________________________________
total                                                                           
كل‌، كلی، تام‌، مطلق‌، جمع‌ كل‌، كامل‌، مجموع‌، جمع‌، جمله‌،
سرجمع‌، حاصل‌ جمع‌، جمع‌ كردن‌، سرجمع‌ كردن‌
_____________________________________
prediction                                                                  
پیشگویی
پیش‌ بینی
_____________________________________
provided                                                                   
اماده‌، مشروط، درصورتكه‌
_____________________________________
respect                                                                      
رابطه‌، نسبت‌، رجوع‌، مراجعه‌، احترام‌، ملاحظه‌، احترام‌ گذاشتن‌
به‌، محترم‌ داشتن‌، بزرگداشت‌، بزرگداشتن‌
_____________________________________
vary                                                                          
تغییر كردن‌، تغییر داد، تغییردادن‌، عوض‌ كردن‌، دگرگون‌ كردن‌،
متنوع‌ ساختن‌، تنوع‌ دادن‌ به‌، فرق‌ داشتن‌
______________________________________
transactions                                                               
معاملات‌، شرح‌ مذاكرات‌
[كامپیوتر]
معاملات‌ ، تراكنش‌ ، معامله‌
_____________________________________
estimate                                                                    
تخمین‌ زدن‌ ، براورد كردن‌ ، براورد ، تخمین‌
_____________________________________
trillion                                                                        
تریلیون‌، عدد یك‌ با 12 صفر یا عدد یك‌ با 18 صفر
_____________________________________
user                                                                          
كاربر ، استفاده‌ كننده‌
_____________________________________
worldwide                                                                  
جهانی، در سرتاسر جهان‌
_____________________________________
Expert                                                                       
ویژه‌گر، ویژه‌كار، متخصص‌، كارشناس‌، ماهر، خبره‌
_____________________________________
as many as                                                               
همانقدر... كه‌ ، هر چند تا....كه‌
___________________________
shop                                                                         
دكان‌، مغازه‌، كارگاه‌، تعمیرگاه‌، فروشگاه‌، خرید كردن‌، مغازه‌
_____________________________________
growth                                                                       
رشد، نمود، روش‌، افزایش‌، ترقی، پیشرفت‌، گوشت‌ زیادی‌،
رشد
_____________________________________
come                                                                        
امدن‌، رسیدن‌
_______________________
government                                                               
دولت‌، حكومت‌، فرمانداری‌، طرز حكومت‌ هیئت‌ دولت‌، عقل‌ اختیار،
صلاحدید
_____________________________________
learning                                                                     
فراگیری‌، معرفت‌، دانش‌، یادگیری‌، اطلاع‌، فضل‌ و كمال‌
_____________________________________
Overall                                                                      
بالاپوش‌، لباس‌ كار، رویهمرفته‌، شامل‌ همه‌ چیز، همه‌ جا،
سرتاسر
كل‌
_____________________________________
continue                                                                    
ادامه‌ دادن‌، دنبال‌ كردن‌
______________________________
foreseeable                                                               
قابل‌ پیش‌ بینی
_____________________________________
future                                                                         
اینده‌، مستقبل‌، بعدی‌، بعد اینده‌، اتیه‌، اخرت‌


نوشته شده توسط نسیم در سه شنبه 3 مرداد 1385 و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ اولین ها در ایران
+ تازه ها
+ بالاخره وقتش شد!!!!!!!!!
+ دفاعیه
+ شوخی با مغز
+ نتایج آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی – کاربردی پودمانی 29 مرداد اعلام می شود
+ نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
+ یه پیره زن 200 ساله
+ پرخاشگری حمله قلبی می‌آورد
+ مداد در سر یک زن ۵۹ ساله!!!!!!!!!
+ اعلام نتایج اولین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای علمی کاربردی در اواسط مرداد ماه
+ پایان نامه تحصیلی رضا پهلوی
+ عشق را زندگی کردن...
+ پارسی را پاس بداریم
+

صفحات :
1 2 3 4 5 6