صفحه ۱۱ ... زبان تخصصی ,

 لغات صفحه ۱۱


نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه 12 مرداد 1385 و ساعت 02:08 ق.ظ
ویرایش شده در جمعه 20 مرداد 1385 ساعت 09:08 ق.ظ
 ۱۱ ... زبان تخصصی ,

بنا به درخواستهای مکرر شما صفحه ۱۱ هم گذاشته شد.

Mer22

discussion                                                                 
بحث‌، مذاكره‌، مباحثه‌، گفتگو، مناظره‌
____________________________
future                                                                         
اینده‌، مستقبل‌، بعدی‌، بعد اینده‌، اتیه‌، اخرت‌
____________________________
Despite                                                                     
با وجود، با اینكه‌، كینه‌ ورزیدن‌
____________________________
failure                                                                        
واماندگی، درماندگی، كوتاهی، قصور، ناتوانی، شكست‌،
ورشكستگی، خرابی، عدم‌ موفقیت‌
خرابی
____________________________
individual                                                                   
شخص‌، فرد، تك‌، منحصر به‌ فرد، متعلق‌ به‌ فرد
____________________________
initiative                                                                     
پیشقدمی، ابتكار، قریحه‌، اغازی‌
____________________________
total                                                                           
مجموع‌ ، كل‌
____________________________
volume                                                                      
حجم‌ ، جلد ، برچسب‌
____________________________
continuously                                                              
متصلا"
مستمرا"
____________________________
growing                                                                     
روینده‌ ، نمو كننده‌
رشد دادن‌
____________________________
Section                                                                      
قسمت‌
____________________________
REVIEW                                                                    
مرور
____________________________
List                                                                            
لیست‌ ، سیاهه‌ ، سیاهه‌ برداشتن‌ ، لیست‌ گرفتن‌
____________________________
major                                                                        
عمده‌، اكبر، بزرگتر، بیشتر، اعظم‌، بزرگ‌، كبیر، طویل‌، ارشد،
سرگرد، بالغ‌، مهاد، متخصص‌ شدن‌
____________________________
component                                                                
اجزا، تركیب‌ كننده‌، تركیب‌ دهنده‌، جز، مولفه‌
____________________________
framework                                                                 
چوب‌ بست‌، چارچوب‌، چهارچوبه‌، كالبد، استخوان‌ بندی‌، بدنه‌
____________________________
transaction                                                                 
تركنش‌، معامله‌، سودا، انجام‌
____________________________
Describe                                                                   
شرح‌ دادن‌، توصیف‌ كردن‌، وصف‌ كردن‌
____________________________
landmark                                                                   
نشان‌ اختصاصی، نقطه‌ تحول‌ تاریخ‌، واقعه‌ برجسته‌، راهنما
____________________________
history                                                                       
تاریخچه‌
____________________________
some                                                                        
برخی، بعضی، بعض‌، برخی از، اندكی، چند تا، قدری‌، كمی از،
____________________________
success                                                                    
كامیابی، موفقیت‌، پیروزی‌، نتیجه‌، توفیق‌، كامروایی
____________________________
PLAN                                                                        
برنامه‌، طرح‌، نقشه‌، تدبیر، اندیشه‌، خیال‌، نقشه‌ كشیدن‌،
____________________________
MODEL                                                                     
نمونه‌ ، مدل‌
____________________________
characteristics                                                           
مشخصات‌
خصوصیات‌ ، ویژگیها ، نشان‌ ویژه‌
____________________________
enable                                                                      
توانا ساختن‌، قادر ساختن‌، وسیله‌ فراهم‌ كردن‌، تهیه‌ كردن‌
برای‌، اختیار دادن‌
فعال‌سازی‌
____________________________
creation                                                                     
افرینش‌، خلقت‌، ایجاد
____________________________
neo                                                                           
پیشوند به‌ معنی جدید
____________________________
method                                                                      
روش‌
____________________________
generate                                                                   
تولید كردن‌
____________________________
revenue                                                                     
عایدی‌، منافع‌، بازده‌، درامد، سود سهام‌
____________________________
sustain                                                                      
نگهداشتن‌، متحمل‌ شدن‌، تحمل‌ كردن‌، تقویت‌ كردن‌، حمایت‌ كردن‌
از
____________________________
also                                                                          
نیز، همچنین‌، همینطور، بعلاوه‌، گذشته‌ از این‌
____________________________
position                                                                     
جا ، محل‌ ، موضع‌ ، وضع‌ ، چگونگی
____________________________
value                                                                         
ارزش‌، بها، قیمت‌، ارج‌، قدر، مقدار، قیمت‌ كردن‌‌،
____________________________
chain                                                                         
شبكه‌ زنجیری‌
زنجیر
____________________________
activity                                                                       
فعالیت‌
____________________________
add                                                                           
افزودن‌، اضافه‌ كردن‌، زیاد كردن‌، جمع‌ كردن‌، جمع‌ زدن‌، باهم‌
____________________________
product                                                                      
فراورده‌، محصول‌، حاصل‌‌، بسط دادن‌، ایجاد كردن‌
____________________________
supplies                                                                    
تداركات‌
____________________________
series                                                                        
دنباله‌، سری‌، رشته‌، سلسله‌، ردیف‌، صف‌، مجموعه‌، رده‌
____________________________
organization                                                               
سازمان‌، تشكیلات‌، سازماندهی
____________________________
perform                                                                     
انجام‌ دادن‌، كردن‌، بجا اوردن‌، اجرا كردن‌، بازی‌ كردن‌، نمایش‌
دادن‌، ایفاكردن‌
____________________________
achieve                                                                     
دست‌ یافتن‌، انجام‌ دادن‌، به‌ انجام‌ رسانیدن‌، رسیدن‌، نائل‌ شدن‌
به‌، تحصیل‌ كردن‌، كسب‌ موفقیت‌ كردن‌
____________________________
goal                                                                          
 مقصد، هدف‌، هدفی
در پیش‌ داشتن‌
____________________________
various                                                                      
گوناگون‌، مختلف‌، چندتا، چندین‌، جورواجور
____________________________
stage                                                                        
صحنه‌ نمایش‌‌، مرحله‌، صحنه‌، منزل‌، پایه‌، وهله‌،
طبقه‌، در صحنه‌ ظاهر شدن‌‌، ‌
____________________________
production process                                                    
فرایند تولید ، روند ساخت‌
____________________________
simple                                                                       
ساده‌، بسیط، بی تكلف‌، ساده‌ دل‌، خام‌،  ساده‌
كردن‌
____________________________
buy                                                                           
خریدن‌، خرید، ابتیاع‌، تطمیع‌ كردن‌
____________________________
merchandise                                                             
كالا، مال‌ التجاره‌، تجارت‌ كردن‌
____________________________
sell                                                                            
فروش‌ و معامله‌، فروختن‌، بفروش‌ رفتن‌
____________________________
profit                                                                          
سود، نفع‌، سود بردن‌، فایده‌، منفعت‌، مزیت‌، برتری‌، منفعت‌ بردن‌،
فایده‌ رساندن‌، عایدی‌ داشتن‌
____________________________
station                                                                       
ایستگاه‌
____________________________
provide                                                                     
اماده‌كردن‌، تهیه‌ دیدن‌، وسیله‌ فراهم‌ كردن‌، میسر ساختن‌،
تامین‌ كردن‌، توشه‌دادن‌، تهیه‌ كردن‌، مقرر داشتن‌، تدارك‌ دیدن‌
____________________________
free                                                                           
ازاد
____________________________
broadcasting                                                             
پخش‌ برنامه‌
رادیو ، رادیویی
____________________________
viewer                                                                       
ناظر، بیننده‌، تماشاگر
ناظر
____________________________
survival                                                                     
ابقا، بقا، برزیستی
____________________________
depend                                                                     
وابسته‌ بودن‌، مربوط بودن‌، منوط بودن‌، توكل‌ كردن‌
____________________________
complex                                                                    
مركب‌ ، پیچیده‌
مختلط ، مركب‌
____________________________
involve                                                                      
گرفتار كردن‌، گیر انداختن‌، وارد كردن‌، گرفتارشدن‌، در گیر كردن‌
یا شدن‌
____________________________
advertiser                                                                  
اگاهی دهنده‌ ، اعلان‌ كننده‌ ، اعلان‌
____________________________
content provider                                                         

فراهم‌كننده‌ مطلب‌( محتوا)
____________________________
Public                                                                        
همگان‌، عمومی، همگانی، ملی، اجتماعی، عموم‌، عامه‌، اشكار،
عامه‌ ، عمومی
____________________________
portal                                                                        
دروازه‌، مدخل‌
____________________________
such as                                                                     
همچون‌ ، از قبیل‌ ، انهایی كه‌
____________________________
use                                                                           
استفاده‌ كردن‌، استعمال‌ كردن‌، بكاربردن‌، مصرف‌
استفاده‌ ، كاربرد ، مورد استعمال‌
____________________________
several                                                                      
چند، چندین‌، برخی از، جدا، مختلف‌، متعدد
____________________________
subset                                                                       
زیرمجموعه‌
زیردستگاه‌
____________________________
Frequently                                                                 
خیلی اوقات‌ ، بارها
____________________________
concept                                                                     
فكر، عقیده‌، تصور كلی، مفهوم‌
____________________________
mixed                                                                        
مخلوط، درهم‌، قاتی، امیخته‌
____________________________
equate                                                                      
برابركردن‌، برابرگرفتن‌، مساوی‌ پنداشتن‌، معادله‌ ساختن‌، یكسان‌
فرض‌ كردن‌
____________________________
How                                                                          
چگونه‌، از چه‌ طریق‌، چطور، به‌ چه‌ سبب‌، چگونگی، راه‌، روش‌،
متد، كیفیت‌، چنانكه‌
____________________________
ever                                                                          
همیشه‌، همواره‌، هرگز، هیچ‌، اصلا، در هر صورت
___________________________
explain                                                                      
توضیح‌ دادن‌، روشن‌ كردن‌، باتوضیح‌ روشن‌ كردن‌، شرح‌ دادن‌
____________________________
different                                                                     
متمایز، متفاوت‌
____________________________
written                                                                        
نوشتاری‌، كتبی
____________________________
document                                                                  
سند، مدرك‌
____________________________
identify                                                                      
شناختن‌، تشخیص‌ هویت‌ دادن‌، یكی كردن‌
تعیین‌ كردن‌ ،  مربوط كردن‌ تشخیص‌ دادن‌
____________________________
purpose                                                                    
قصد، عزم‌، منظور، هدف‌، مقصود، عمد، پیشنهاد، در نظر داشتن‌،
قصد داشتن‌، پیشنهادكردن‌، نیت‌
____________________________
Entrepreneur                                                              
كارگشا، مقدم‌ كمپانی، موسس‌ شركت‌، پیش‌ قدم‌ در تاسیس‌
____________________________
get                                                                            
گرفتن‌ ، بدست‌ اوردن‌ ، حاصل‌ كردن‌                                                                     
____________________________
investor                                                                     
سرمایه‌ گذار
____________________________
venture                                                                      
جرات‌، جسارت‌، مخاطره‌، معامله‌ قماری‌، اقدام‌ بكار مخاطره‌
امیز، مبادرت‌، ریسك‌، اقدام‌ یا مبادرت‌ كردن‌ به‌
____________________________
capitalist                                                                    
سرمایه‌ دار، سرمایه‌ گرای                                                       
____________________________
reengineering                                                            
مهندسی مجدد
____________________________
term                                                                          
مدت‌،  دوره‌
____________________________
broad                                                                        
پهن‌، عریض‌، گشاد، پهناور، ‌
____________________________
meaning                                                                    
معنی، مفاد، مفهوم‌، فحوا، مقصود، منظور
____________________________
vary                                                                          
تغییر كردن‌، تغییر داد، تغییردادن‌، عوض‌ كردن‌، دگرگون‌ كردن‌،
متنوع‌ ساختن‌، تنوع‌ دادن‌ به‌، فرق‌ داشتن‌
____________________________
amount                                                                      
 مبلغ‌، مقدار، میزان‌
____________________________
money                                                                       
پول‌، اسكناس‌، سكه‌، مسكوك‌، ثروت‌
____________________________
involved                                                                    
در گیر، پیچیده‌، بغرنج‌، مبهم‌، گرفتار، مورد بحث‌
____________________________
content                                                                      
محتوا ، مضمون‌
____________________________
typical                                                                       
نوعی
____________________________
Exhibit                                                                       
نمایش‌ دادن‌، در معرض‌ نمایش‌ قراردادن‌، ارائه‌ دادن‌،
____________________________
interactive                                                                  
محاوره‌ ای‌ ، فعل‌ و انفعالی
____________________________
provided                                                                   
اماده‌، مشروط، درصورتكه‌
____________________________
tutorial                                                                       
اموختار، لله‌، معلم‌ سرخانه‌، ناظر درس‌ دانشجویان‌،
درس‌ خصوصی دادن‌ به‌
خوداموز ، اموزش‌
____________________________
pack                                                                         
فشرده‌ سازی‌ ، بسته‌ ، بسته‌ كردن‌ ، فشردن‌
____________________________
available                                                                   
موجود ، در دسترس‌
                                                                


نوشته شده توسط نسیم در سه شنبه 3 مرداد 1385 و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 ۱۰ ... زبان تخصصی ,

اینم لغات صفحه ۱۰ برای شما دانشجویان IT  .

Well known                                                                
نیكنام‌، خوشنام‌، معروف‌، مشهور، واضح‌، پیش‌ پا افتاده‌
_____________________________________
failure                                                                        
خرابی
_____________________________________
Incidentally                                                                
اتفاقا "، ضمنا"
_____________________________________
history                                                                       
تاریخچه‌
_____________________________________
pioneer                                                                     
پیشگام‌، پیشقدم‌، پیشقدم‌ شدن‌
_____________________________________
Dare                                                                         
یارا بودن‌، جرات‌ كردن‌، مبادرت‌ بكار دلیرانه‌ كردن‌، به‌ مبارزه‌
طلبیدن‌، شهامت‌، یارایی
_____________________________________
land                                                                          
زمین‌، خشكی، خاك‌، سرزمین‌، دیار، به‌ خشكی امدن‌، پیاده‌شدن‌،
_____________________________________
discuss                                                                     
بحث‌ كردن‌، مطرح‌ كردن‌، گفتگو كردن‌
_____________________________________
reason                                                                      
دلیل‌، سبب‌، علت‌، عقل‌، خرد، شعور، استدلال‌ كردن‌، دلیل‌ و برهان‌
اوردن‌
_____________________________________
in detail                                                                     
به‌ تفضیل‌ جزجز ، مفصلا ، دسته‌ دسته‌
_____________________________________
large                                                                         
وسیع‌، جادار، پهن‌، درشت‌، لبریز، جامع‌، كامل‌، سترگ‌، بسیط،
بزرگ‌، حجیم‌، هنگفت‌
_____________________________________
mean                                                                        
‌ ، معنی داشتن‌ ، در نظر گرفتن‌                                                         
_____________________________________
Absolutely                                                                 
مطلقا ، كاملا ، مستبدانه‌
_____________________________________
failure rate                                                                 
نرخ‌ خرابی، میزان‌ خرابی
_____________________________________
decline                                                                      
كاهش‌، شیب‌ پیدا كردن‌، رد كردن‌، نپذیرفتن‌، صرف‌ كردن‌(اسم‌ یا
ضمیر)، زوال‌، انحطاط، خم‌ شدن‌، مایل‌شدن‌، رو به‌ زوال‌
گذاردن‌، تنزل‌ كردن‌، كاستن‌
_____________________________________
sharply                                                                      
تند ، سخت‌  ، به‌ زیركی ، با صراحت‌
_____________________________________
field                                                                           
 رشته‌ ، فیلد
_____________________________________
basically                                                                   
بطور اساسی
_____________________________________
experience                                                                
اروین‌، ورزیدگی، ازمودگی، كارازمودگی، تجربه‌، ازمایش‌،
تجربه‌كردن‌، كشیدن‌، تحمل‌ كردن‌، تمرین‌ دادن‌
_____________________________________
consolidation                                                             
تحكیم‌، تثبیت‌، تقویت‌، تركیب‌، اتحاد، قوام‌
نشست‌ ، یكپارچگی ، استحكام‌ ، تحكیم‌
_____________________________________
different                                                                     
متمایز، متفاوت‌                                                       
_____________________________________
structure                                                                    
ساختار
_____________________________________
Third                                                                         
سوم‌، سومی، ثالث‌، یك‌ سوم‌، ثلث‌، به‌ سه‌ بخش‌ تقسیم‌ كردن‌
_____________________________________
most                                                                          
بیشترین‌، زیادترین‌، بیش‌ از همه‌
_____________________________________
pure                                                                          
خالص‌، پاك‌، تمیز، محض‌، ناب‌،  خالص‌ كردن‌،
_____________________________________
including                                                                    
شامل‌ ، به‌ ضمیمه‌ ، به‌ انضمام‌
_____________________________________
giant                                                                          
ادم‌ غول‌ پیكر، نره‌ غول‌، غول‌، قوی‌ هیكل‌
_____________________________________
such as                                                                     
همچون‌ ، از قبیل‌ ، انهایی كه‌
_____________________________________
yet                                                                            
هنوز، تا ان‌ زمان‌، تا كنون‌، تا انوقت‌، تا حال‌، باز هم‌، با
اینحال‌، ولی، در عین‌ حال‌
_____________________________________
making                                                                      
ساخت‌، ساختمان‌، مایه‌ كامیابی، تركیب‌، عایدی‌
_____________________________________
profit                                                                          
سود، نفع‌، سود بردن‌، فایده‌، منفعت‌، مزیت‌، برتری‌، منفعت‌ بردن‌،
فایده‌ رساندن‌، عایدی‌ داشتن‌
_____________________________________
only                                                                           
فقط، تنها، محض‌، بس‌، بیگانه‌، عمده‌، صرفا، منحصرا، یگانه‌،
فقط به‌ خاطر
_____________________________________
small                                                                         
كوچك‌، خرده‌، ریز، محقر، خفیف‌، پست‌، غیر مهم‌، جزئی، كم‌،
دون‌، كوچك‌ شدن‌ یا كردن‌
_____________________________________
but                                                                            
ولی، اما، لیكن‌، جز، مگر، به‌ استثنای‌، فقط، نه‌ تنها، بطور
محض‌، بی، بدون‌
_____________________________________
art                                                                             
هنر، فن‌، صنعت‌، استعداد، استادی‌، نیرنگ‌                                                          
_____________________________________
sales                                                                         
فروشی، برای‌ فروش‌، حراجی، جنس‌ فروشی، فروش‌، مربوط به‌
فروش‌
________________________
fourth                                                                         
چهارمین‌، چهارم‌، چهاریك‌، ربع‌
_____________________________________
largely                                                                       
تا درجه‌ زیادی‌
_____________________________________
on the strength of                                                       
به‌ اتكا ، به‌ استناد
_____________________________________
holiday                                                                      
روز بیكاری‌، تعطیل‌، روز تعطیل‌، تعطیل‌ مذهبی
_____________________________________
though                                                                       
بهرحال‌، با وجود ان‌، بهر جهت‌، اگرچه‌، گرچه‌، هرچند با اینكه‌،
با وجود اینكه‌، ولو، ولی
_____________________________________
still                                                                            
adj&adv.(ارام‌، خاموش‌، ساكت‌، بی حركت‌، راكد، همیشه‌،
هنوز، باز هم‌، هنوزهم‌ معذلك‌،vi&n( ، vt ارام‌ كردن‌، ساكت‌
_____________________________________
lost                                                                            
 گمشده‌، از دست‌ رفته‌، ضایع‌،
زیان‌ دیده‌، شكست‌ خورده‌ گمراه‌، منحرف‌، مفقود
_____________________________________
analyst                                                                      
تحلیل‌ گر، استاد تجزیه‌، روانكاو، فرگشا
تحلیل‌ گر
_____________________________________
predict                                                                       
پیشگویی كردن‌، قبلا پیش‌ بینی كردن‌
_____________________________________
many                                                                         
بسیار، زیاد، خیلی، چندین‌، بسا، گروه‌، بسیاری‌
_____________________________________
major                                                                        
عمده‌، اكبر، بزرگتر، بیشتر، اعظم‌، بزرگ‌، كبیر، طویل‌، ارشد،
سرگرد، بالغ‌، مهاد، متخصص‌ شدن‌
_____________________________________
begin                                                                        
اغاز كردن‌، اغاز نهادن‌، شروع‌ كردن‌، اغاز شدن

_____________________________________
Research                                                                  
پژوهش‌، جستجو، تجسس‌، تحقیق‌، تتبع‌، كاوش‌، پژوهیدن‌،
پژوهش‌ كردن‌
_____________________________________
Institute                                                                      
بنیاد نهادن‌، برقرار كردن‌، تاسیس‌ كردن‌، موسسه‌، بنداد، بنگاه‌،
بنیاد، انجمن‌، هیئت‌ شورا، فرمان‌، اصل‌ قانونی، مقررات‌
_____________________________________
industry                                                                     
صنعت‌، صناعت‌، پیشه‌ و هنر، ابتكار، مجاهدت‌
_____________________________________
United States                                                             
ایالات‌ متحده‌
_____________________________________
actually                                                                     
واقعا، بالفعل‌، عملا، در حقیقت‌
_____________________________________
total                                                                           
كل‌، كلی، تام‌، مطلق‌، جمع‌ كل‌، كامل‌، مجموع‌، جمع‌، جمله‌،
سرجمع‌، حاصل‌ جمع‌، جمع‌ كردن‌، سرجمع‌ كردن‌
_____________________________________
prediction                                                                  
پیشگویی
پیش‌ بینی
_____________________________________
provided                                                                   
اماده‌، مشروط، درصورتكه‌
_____________________________________
respect                                                                      
رابطه‌، نسبت‌، رجوع‌، مراجعه‌، احترام‌، ملاحظه‌، احترام‌ گذاشتن‌
به‌، محترم‌ داشتن‌، بزرگداشت‌، بزرگداشتن‌
_____________________________________
vary                                                                          
تغییر كردن‌، تغییر داد، تغییردادن‌، عوض‌ كردن‌، دگرگون‌ كردن‌،
متنوع‌ ساختن‌، تنوع‌ دادن‌ به‌، فرق‌ داشتن‌
______________________________________
transactions                                                               
معاملات‌، شرح‌ مذاكرات‌
[كامپیوتر]
معاملات‌ ، تراكنش‌ ، معامله‌
_____________________________________
estimate                                                                    
تخمین‌ زدن‌ ، براورد كردن‌ ، براورد ، تخمین‌
_____________________________________
trillion                                                                        
تریلیون‌، عدد یك‌ با 12 صفر یا عدد یك‌ با 18 صفر
_____________________________________
user                                                                          
كاربر ، استفاده‌ كننده‌
_____________________________________
worldwide                                                                  
جهانی، در سرتاسر جهان‌
_____________________________________
Expert                                                                       
ویژه‌گر، ویژه‌كار، متخصص‌، كارشناس‌، ماهر، خبره‌
_____________________________________
as many as                                                               
همانقدر... كه‌ ، هر چند تا....كه‌
___________________________
shop                                                                         
دكان‌، مغازه‌، كارگاه‌، تعمیرگاه‌، فروشگاه‌، خرید كردن‌، مغازه‌
_____________________________________
growth                                                                       
رشد، نمود، روش‌، افزایش‌، ترقی، پیشرفت‌، گوشت‌ زیادی‌،
رشد
_____________________________________
come                                                                        
امدن‌، رسیدن‌
_______________________
government                                                               
دولت‌، حكومت‌، فرمانداری‌، طرز حكومت‌ هیئت‌ دولت‌، عقل‌ اختیار،
صلاحدید
_____________________________________
learning                                                                     
فراگیری‌، معرفت‌، دانش‌، یادگیری‌، اطلاع‌، فضل‌ و كمال‌
_____________________________________
Overall                                                                      
بالاپوش‌، لباس‌ كار، رویهمرفته‌، شامل‌ همه‌ چیز، همه‌ جا،
سرتاسر
كل‌
_____________________________________
continue                                                                    
ادامه‌ دادن‌، دنبال‌ كردن‌
______________________________
foreseeable                                                               
قابل‌ پیش‌ بینی
_____________________________________
future                                                                         
اینده‌، مستقبل‌، بعدی‌، بعد اینده‌، اتیه‌، اخرت‌


نوشته شده توسط نسیم در سه شنبه 3 مرداد 1385 و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
  ... زبان تخصصی ,

با عرض پوزش جهت دیرکرد.

راستی چرا نظر نمی دهید پس اگه نظر ندهید دفعه بعد از کلمات خبری نیست.

موفق باشید.

Translate


نوشته شده توسط نسیم در چهارشنبه 28 تیر 1385 و ساعت 08:07 ق.ظ
ویرایش شده در چهارشنبه 28 تیر 1385 ساعت 09:07 ق.ظ
  ... زبان تخصصی ,

اینم متن کامل زبان تخصصی برای شما عزیزان.

Word


نوشته شده توسط نسیم در سه شنبه 13 تیر 1385 و ساعت 11:07 ق.ظ
ویرایش شده در سه شنبه 13 تیر 1385 ساعت 12:07 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ اولین ها در ایران
+ تازه ها
+ بالاخره وقتش شد!!!!!!!!!
+ دفاعیه
+ شوخی با مغز
+ نتایج آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی – کاربردی پودمانی 29 مرداد اعلام می شود
+ نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
+ یه پیره زن 200 ساله
+ پرخاشگری حمله قلبی می‌آورد
+ مداد در سر یک زن ۵۹ ساله!!!!!!!!!
+ اعلام نتایج اولین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای علمی کاربردی در اواسط مرداد ماه
+ پایان نامه تحصیلی رضا پهلوی
+ عشق را زندگی کردن...
+ پارسی را پاس بداریم
+

صفحات :
1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic